Klachten regelement

Klachten regelement

Wanneer er problemen of klachten zijn dan worden die in eerste instantie door Henry Koster zelf, met de klager opgelost. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, dan kan er een klacht ingediend worden.

Onder een klacht wordt verstaan, een (schriftelijke) melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening van Coachpraktijk Henry Koster. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. De klager wordt in de gelegenheid gesteld gehoord te worden.
Klachten die qua aard en ernst niet alleen tussen opdrachtgever of client en de coach kunnen worden opgelost, en extra inzet behoeven worden behandeld en opgelost door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating betrokken is geweest: Dhr. Ragnar Zeitler
www.ragnarzeitler.nl

Klachten moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken worden afgehandeld. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen. Klachten worden bijgehouden in een systeem, en er kan indien wenselijk driemaandelijks over gerapporteerd worden.

Hoogeveen, 18-04-2022

Coachpraktijk Henry Koster
www.henrykoster.com
info@henrykoster.com

06-19632089