Algemene voorwaarden   Coachpraktijk Henry Koster     

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

DUUR EN BEËINDIGING

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Coachpraktijk Henry Koster, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan zowel door coach als cliënt eenzijdig worden beëindigd, indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.  3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. 

OPDRACHTEN EN ANNULERING

1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
3. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
4. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.    
   

GEHEIMHOUDING 

Coachpraktijk Henry Koster is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Coachpraktijk Henry Koster zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van de wet, of een rechterlijke uitspraak  coachpraktijk Henry Koster gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, dan is Coachpraktijk Henry Koster niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Dossiers worden minimaal 7 jaar bewaard. Indien u dit zelf wenst, vernietig ik uw dossier eerder. Na 2 jaar verliest een opgesteld dossier doorgaans zijn actuele betrekking.  
   

PERSOONSGEGEVENS
Door het aangaan van een overeenkomst met Coachpraktijk Henry Koster, wordt aan Coachpraktijk Henry Koster toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens en worden deze gegeven opgenomen in het klantenbestand van Coachpraktijk Henry Koster. Deze persoonsgegevens zal Coachpraktijk Henry Koster uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

BETALINGSVOORWAARDEN 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Coachpraktijk Henry Koster, en de opdrachtgever. 

 2. De door Coachpraktijk Henry Koster bij opdrachtgever gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit onderzoek of behandeling ten behoeve van de opdrachtgever, zijn terstond opeisbaar, dat wil zeggen dat ik zowel elektronische incasso, als contante betaling hanteer.  

3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 14 dagen na de behandeldatum nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke en is de opdrachtgever met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. 

 4. Coachpraktijk Henry Koster is in het hiervoor onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.  

5. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 25 euro exclusief omzetbelasting  

AANSPRAKELIJKHEID

1. Coachpraktijk Henry Koster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.  

2. De aansprakelijkheid van Coachpraktijk Henry Koster is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.  

4. Coachpraktijk Henry Koster  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.  

5. Elke aansprakelijkheid van Coachpraktijk Henry Koster voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Coachpraktijk Henry Koster

Dahliastraat 9 

7906 NK Hoogeveen 

06-19632089